Özəl:

Hiperseksüalite xəstəliyiHiperseksüalite xəstəliyi
Hiperseksüalite, cinsi istәyi son dәrәcә çox olan vә ya istәyi birdәn artan kәslәr üçün istifadә olunan termindir.
Bu xәstәliyin yaranmasına sәbәb kimi bәzi tibbi müayinәlәr göstәrilsә dә, әsl sәbәbi hәlә dә dәqiq bilinmir. Bu xәstәliyә yoluxmuş insanlarda bir müddәt sonra bir sıra ruhi problemlәr dә meydana gәlir. 99% qadınlarda rastlanan bu xәstәlik, cinsi istәyin hәddindәn artıq olması ilә özünü büruzә verәrәk, qadının sosial­ictimai hәyatına birbaşa mәnfi tәsir göstәrir. Nemfomani sözü yunan mәnşәli olub Nymph (qız), vә mania (dәlilik) sözlәrinin birlәşmәsindәn әmәlә gәlmişdir. Nemfomanin göstәricilәri sonu olmayan cinsi istәk, vә ya istәksizlik yaranana qәdәr edilәn mastürbasiyadır. Bu xәstәliyә yoluxan qadın öz duyğularına, xarakterinә, hәyat tәrzinә uyğun olmayan kişilәrә belә hә deyә bilir. Әgәr bu xәstәlik hәddәn artıq irәlilәyәrsә, onda qadın cәmiyyәtin tәnqidini belә nәzәrә almadan çox pis nәticәlәrә gәtirib çıxaracaq davranışlar edә bilәr. Nemfomanyaklar üçün isә tәk bir qayda vardır. Mütlәq istәyinә nail olmaq.

Nemfonamiya xәstәliyinә necә yoluxulur?
Bu xәstәliyi әmәlә gәtirәn әn sadә sәbәb hormon pozulmasıdır. Profesör H. J. Stemmler ve Kiel’e görә xәrçәng xәstәliyi zamanı hormonal müalicә alan qadınlarda bu xәstәlik çox yüksәk hәddә çata bilir. Ona görә bu tip müalicә alan qadınlar,evli olsalar da çox vaxt әrlәrinә xәyanәt edә bilirlәr. Nemfomani xәstәliyi olan qadınlarda sinirlәr daha hәssas olur vә bu da daxili istәyin artmasına tәkan verir. Belә olan halda, qarşı tәrәfin seçimindә, istәyin nizamlanmasında vә cinsi tәlabatın ödәnilmәsi haqqında siqnalların ötürülmәsindә artıq beyinin funksiyası tamamilә pozulur.

Hiperseksüalitenin müalicәsi üçün axtarılan yollar.
Cәmiyyәtdә bu kimi hallar cinsi әlaqә aludәçiliyi adlandırılır. Lakin seksoloqlar bu haqda bir dәqiq müddәa irәli sürmüyüb. Bu haqda açıqlamalara, adәtәn hәrәkәtin kompulsif (aludәçi) davranışlar vә impulsiv davranış növlәri olduğu istiqamәtindәki nәzәriyyәlәr daxildir.
Cinsi әlaqәdәn qısa zaman sonra yenidәn cinsi istәk yaranırsa, bu hiperseksüalizm xәstәliyinin göstәricisidir.
Amma onu da qeyd edәk ki, normal qadının da qısa müddәt әrzindә bir deyil, bir neçә dәfә orqazm ola bilmәsi
normal haldır. Nemfomanyak qadınlar sәrhәd tanımayan cinsi istәklәri onların çox vaxt pis vәziyyәtlәrә düşmәsinә sәbәb ola bilәr.
Әlamәtlәri
Davamlı olaraq cinsi әlaqә haqqındakı düşüncәlәrin beynindә dolaşması
Nizamlamaq bacarığını itirmәk
Tәrәf müqabilinә bir fәrq qoyulmaması Tez­tez tәkrarlanan uğursuz cinsi әlaqәlәr.

Nemfomaninin zәrәrlәri
Nemfomani qadının bütün hәyatına tәsir göstәrәr. Bütün fikri vә diqqәti yalnız cinsi әlaqә üzәrinә köklәnәr.
Ona görә dә әtrafdakı tanışları, dostları ilә münasibәtlәri korlanar. Fәrqli insanlarla yaşadığı cinsi әlaqә onu cәmiyyәtdә qınaq obyektinә çevirәr. Eyni zamanda cinsi yolla yayılan xәstәliklәrә yoluxma riski olduqca çox olan bu xәstәlәrin hәyatı tәhlükә altındadır.
Alimlәrin fikrinә görә hiperseksual vә ya hiperseksual olduğuna inanılan insanların sayı hәlә ki, bәlli deyil.
Bununla bağlı bir sıra araşdırılmalar aparılsa da, bunun hansı xüsusda aparıldığı mәlum deyil.Araşdırmaların
nәticәsinә görә ABŞ әhalisinin 3­6% i hiperseksualdır.
loading...

İnformasiya

Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.

Vətənim Azərbaycan

Xəbər lenti

Sorğu

 

Bədən görünüşünüzün mükəmməl olduğunu düşünsəniz seçəcəyiniz kürək dekoltesi hansı olardı?

1.Sadə
2.Cəsur

 
 

Ən çox baxılan xəbərlər