Özəl:

Evlilik terapiyasıEvlilik terapiyası
Son illәrdә evlilik müalicәsinә müraciәt edәn cütlәrin sayı davamlı artmaqdadır. Müalicәyә müraciәt; әlaqәnin qopma nöqtәsinә gәldiyi cütlәr vә ya әlaqәnin artıq mәna ifadә etmәdiyi hәtta mәcbur etdiyi qadınlar tәrәfindәn aparılır. ''Evliliyimizin problem var'',''Әlaqәmizdә problem var''diye müraciәt edәnlәrin yanında, әsl problemi örtәrәk, depressiya, psixosomatik şikayәtlәr, vә fobik reaksiyonlarla terapiste başvuranlara da sıxlıqla rast gәlinmәkdәdir. Bәzi cütlәrin psixoloqa müraciәt etmә mәqsәdlәri; әlaqәlәrini, evliliklәrini qurtarmaqdır. Hәm müalicә mühiti, hәm dә psixoloq evliliyin bitmәsinә ya da davam etmәsinә qәrar verә bilmәz.

Müalicә mühiti; Ünsiyyәti açıq vә dәqiq hala salan, üçüncü bir adamın (terapist) kömәyi ilә qarşılıqlı aydın ola bilәr danışmağı öyrәdәn, adamın hadisәlәrә tәk istiqamәt olan baxış bucağını zәnginlәşdirәn, özün ferqliliyni tәmin edәn bir mühitdir. Bu mühitdәn kifayәt dәrәcәdә faydalanmaq yenә dә cütlüklәrin özlәrinә bağlıdır.
Müalicәnin mәqsәdi ünsiyyәti sağlam hala gәtirmәkdir. Bir әlaqәnin sağlam şәkildә davam etmәsi, cütlәrin uzlaşmazlıklarını hәll edә bilmә qabiliyyәtinә vә istәyinә bağlıdır. Cütlәr arasında әlaqәnin problem halına gәldiyi hallarda bu cümlәlәr sıxlıqla istifadә edilmәyә başlamışdır artıq.

"Mәni sәn heç anlamırsan."
"Mәn özümü sәnә izah edә bilmirәm."
"Sәn әvvәldәn belә deyildin, çox dәyişdin."
"Sәn hәmişә belәsәn."
"Heç deyişmeyeceksen"
"Artıq sәnin bu qәdәr laqeyd olmağına dözә bilmirәm
loading...

İnformasiya

Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.

Vətənim Azərbaycan

Xəbər lenti

Sorğu

 

Bədən görünüşünüzün mükəmməl olduğunu düşünsəniz seçəcəyiniz kürək dekoltesi hansı olardı?

1.Sadə
2.Cəsur

 
 

Ən çox baxılan xəbərlər