Özəl:

Kişilərin depressiyadan çıxma yollarıKişilərin depressiyadan çıxma yolları
Depressiyadan qurtulmaq üçün nә etmәli?
İnsanı depresiyaya düşmәyә vadar edәn hadisәlәr çox olur. Ancaq hәr kәsin stresslә mübarizә aparmaq yolufәrqlidir. Bәzi insanlar bu zaman emosional olaraq özlәrinә qapanırlar vә onlarda depressiya inkişaf etmәyәbaşlayır. İnsanı depressiyaya salan hadisәlәr müxtәlif ola bilәr. Mәsәlәn: ailәdә insana yaxın bir şәxsin hәyatdan
köçmәsi, dostunun vә ya ev heyvanının ölümü, işin vә ya biznesin itirilmәsi, qәlbinin qırılması, boşanma, övlad sahibi ola bilәmәmәk, mәnәvi vә ya psixi travma, hәyati tәhlükәsi olan bir xәstәliyә yoluxmaq, hormonaldәyişiklik, spirtli içkilәrdәn asılılıq, ağır travma sonrası stress, problemli uşaqlıq vә s. kimi saysız sәbәblәr. Bu hadisәlәr hәr kәsә müxtәlif cür tәsir edә bilәr.
Bu xoşagәlmәz kilinik hissdәn­depresiyadan azad olmaq üçün öncә onun әlamәtlәrini müәyyәn etmәk lazımdır.
Depressiyanın bu kimi әlamәtlәri mövcüddur: kәdәr, ümidsizlik, lazımsızlıq. Bu hal insanın işinә vә әmәk
qabiliyyәtinә, eyni zamanda şәxsi hәyatına neqativ tәsir göstәrir. İnsan ölüm vә intihar haqqında fikirlәşmәyә
başlayır.

Bәs depressiyanin müalicәsi nәdir?
Ailә üzvü vә yaxud dostlardan biri ilә hisslәrin haqqında danışmaq. Belә söbәtlәr bәzәn kömәksizlik vә kәdәr hissinin yox olmasına yol açır. Hisslәrinizi içinizdә saxlamayın. Bu hissәlәrin sizi rahat buraxmasını istәyirsinizsә, onları sizi başa düşәn vә sizә dәstәk olacaq bir insanla bölüşmәyә çalışın. Bәzәn yaxın bir dostunuzun çiynindә ağlamaq içinizdәki mәnәvi ağrının sağalmasını tezlәşdirir.
Evinizә vә ya işinizә tam qapanmayın. Hәtta bunu istәmәsәniz belә, gәzmәyә çıxın, idmanla mәşğul olun vә ya hәr hansı bir klubun üzvü olun. Fiziki mәşğuliyyәt depresiyadan azad olmaq üçün әn yaxşı yollardan biridir.
Boş durmayın. Evinizi tәmizlәyin, yeni hobbi seçin vә ya gündәlik rejiminizdәn kәnara çıxan digәr bir mәşğuliyyәt tapın. Spirtli içki vә narkotik vasitәlәrdәn uzaq durun. Onlar sizin depressiv vәziyyәtinizi ağırlaşdıracaq vә hәyatınızda daha ağır başqa problemlәrin yaranmasına sәbәb olacaq. Sağlam qida
mәhsullarından istifadә edin vә yaxşı yatın. Egәr yatmaqda çәtinlik çәkirsinizsә, sakit bir musiqi dinlәyin vә ya kitab oxuyun. Depresiyadan azad olmağın әsas yolu probleminizlә üzlәşmәkdir. Problemlәrdәn qaçmağınız vәziyyәti daha da pislәşdirәcәk. Әgәr sizi narahat edәn mәsәlәni bilirsinizsә, onu düzәltmәk üçün müәyyәn addımlar atın. Bunları etsәniz, hәyatınız daha da asanlaşacaq
loading...

İnformasiya

Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.

Vətənim Azərbaycan

Xəbər lenti

Sorğu

 

Bədən görünüşünüzün mükəmməl olduğunu düşünsəniz seçəcəyiniz kürək dekoltesi hansı olardı?

1.Sadə
2.Cəsur

 
 

Ən çox baxılan xəbərlər